ശ്രീ പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ സ്വർണ്ണ നെറ്റിപട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍