ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണ നെറ്റിപട്ടം